Guru For Team

Thước đo cho mọi doanh nghiệp thương mại điện tử

0 697

Tỉ lệ khách thanh toán mua hàng

Khách mua/Khách ghé thăm =% tỉ lệ khách chuyển đổi

TIP: Nên sử dụng phân đoạn để chia tỉ lệ theo các nguồn hoặc
theo chiến dịch.

Sức mua mỗi năm

Tổng sức mua mỗi năm

Tổng sức mua mỗi năm/Lượng khách truy cập

Tổng sức mua trong 90 ngày gần nhất/Lượng khách truy cập

Khối lượng mua hàng bình quân

Tổng sức mua/Lượng người mua

TIP: Nên phân đoạn dựa trên đối tượng người mua sắm, nguồn
lưu khách hàng (trafñic), và các khoảng thời gian, vv.

Tỉ lệ từ bỏ

Số % khách hàng từ bỏ khi đang tiến hành mua sắm.

(Khách bắt đầu – Khách đã thanh toán)/Khách tiến hành mua sắm
= Tỉ lệ từ bỏ

Tối ưu hóa giỏ hàng

(Khách bắt đầu với bước A – Khách hoàn thành bước A)/Khách bắt đầu với bước A

= Tỉ lệ từ bỏ khi thực hiện các bước A để đặt hàng

Chỉ phí thu hút khách hàng

Số tiền cho marketing/Khách hàng chuyển đổi

TIP: Nghiên cứu các kênh thu thập, tối ưu hóa công cụ chuyển
đổi và cải thiện quá trình bán hàng để làm giảm chỉ phí thu hút
khách hàng.

Doanh thu trên mỗi khách hàng (giá trị khách hàng lâu dài)

Giá trị bán hàng bình quân*Số lượng giao dịch lặp lại*Thời gian tái mua hàng bình quân

= Doanh thu khách hàng đơn lẻ

Hiệu quả lan truyền

Khách được mời/Người dùng

= Tỉ lệ mời

Người dùng đăng kí/Khách được mời

= Tỉ lệ chấp thuận

Tỉ Iệ mời*Tỉ lệ chấp thuận

= Hiệu quả lan truyền

85%
Awesome
  • Đánh giá
Comments
Loading...